Giáo trình triết học Mác - Lênin

Giới thiệu nội dung
Sách gồm 15 chương:
Chương I  :   Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội
Chương II :   Khái lược về lịch sử triết học trước Mác.
Chương III :  Sự ra đời và phát triển của triết học  Mác - Lê Nin.
Chương IV:  Chủ nghĩa duy vật
Chương V : Phép biện chứng duy vật về mối quan hệ phổ biến và về sự phát triển.
Chương VI :  Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.
Chương VII : Những  quy  luật cơ bản của phép  biện chứng duy vật.
Chương VIII: Lý luận nhận thức
Chương IX :  Xã hội tự nhiên.
Chương X  :  Hình thái kinh tế - xã hội.
Chương XI :  Giai cấp và đấu tranh giai cấp. Giai cấp, dân tộc, nhân loại.
Chương XII : Nhà nước nước và cách mạng.
Chương XIII :Ý thức xã hội .
Chương XIV : Vấn đề con người trong triết học Mác- Le6nin.
Chương XV:  Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại.

Tác giả: 
Biên tập : Trịnh Đình Bảy- Nguyễn Thị Mạc
Năm xuất bản: 
2003
Từ khóa: 
Giáo trình, triết học, Mác - Lênin.
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
671 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Giá: 
42.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599

Tài liệu khác

Trang