Khoa học và Công nghệ Thế giới - Kinh nghiệm và định hướng chiến lược

Gồm 2 phần 
Phần 1 : Bối cảnh phát triển khoa học và công nghệ trên thề giới cuối thế XX và đầu thế kỷ XXI
I. Khái quát sự phát triển KHCN
II. Những đặc trưng và xu thế vận động mới của cuộc cách mạng KHCN hiện đại .
III. Xu thế và dự báo phát triển KHCN đầu thế kỷ XXI
Phần II : Khoa học công nghệ của các nước 
Châu Mỹ
Mỹ - Quan điểm phát triển KHCN
      - Chính sách phát triển KHCN 
 ,    - Chương trình KHCN 
      - Hợp tác quốc tế 
Canada - Chính sách phát triển KHCN 
              - Các nguyên tắc cơ bản trong chiến lược KHCN hướng vào thế kỷ XXI
              -  Các chương trình và dự án KHCN chủ chốt 
              - Hợp tác quốc tế 
Chi Lê 
Achentina
Braxin
Côlômbia
Châu Âu .....
Châu Á ...
Các khu vực khác ... 

Tác giả: 
Tạ bá Hưng ( chủ biên )- sách chuyên khảo
Năm xuất bản: 
2002
Từ khóa: 
Khoa học Công nghệ Thế giới , định hướng , chiến lược , kinh nghiệm
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
338 trang - khổ 16,5 x 23,5cm
Giá: 
100.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/05

Tài liệu khác

Trang