Chức năng - Nhiệm vụ

Quản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện Khoa học và Công nghệ và đăng ký, lưu giữ, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học.

Tổ chức kho dữ liệu khoa học và công nghệ dưới nhiều dạng vật mang tin phục vụ yêu cầu người dùng tin với nhiệm vụ cụ thể:

- Quản lý thư viện khoa học công nghệ của ngành đối với tài liệu giấy, tài liệu số, cơ sở dữ liệu,…

- Bổ sung tài liệu khoa học công nghệ dưới dạng giấy in, số hóa,…

- Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cơ sở.

- Tổ chức phục vụ bạn đọc theo đúng quy định hiện hành của một thư viện.

- Cung cấp tài liệu theo yêu cầu người dùng tin.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm Tin học và thông tin Khoa học Công nghệ phân công.

Tin tức khác

04/03/2018 - 04:00 - Nội quy thư viện