Những sự kiện lịch sử tỉnh Hải Dương giai đoạn 1930- 2009

Nội dung sách được chia làm 4 phần với gần 2.500 sự kiện cụ thể
Phần thứ nhất : Hải Dương trong giai đoạn Đảng  mới thành lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1930- 1954);
Phần thứ hai : Hải Dương bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước ( 1955-1975);
Phần thứ ba : Hải Dương cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện cả nước thống nhất (1976-1985);
Phần thứ tư:Hải Dương cùng cả nước thực hiện  công cuộc đổi mới ( 1986- 2009).

Tác giả: 
Chủ biên Nguyễn Văn Vóc Phó GĐSở KH&CN tỉnh Hải Dương -Ban biên soạn : Hà Bạch Đằng - Nguyển Thị Thuận - Nguyễn Văn Vóc
Năm xuất bản: 
2010
Từ khóa: 
sự kiện, lịch sử, tỉnh Hải Dương, giai đoạn, 1930- 2009.
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
890 trang- Khổ 19 x 27cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
508/1

Tài liệu khác

Trang