Khoa học nhân văn

Từ điển công trình Anh -Việt

Từ điển nầy được soạn để phục vụ chung cho các ngành Giao thông , Thủy lợi , Xây dựng, Kiến trúc  là những ngành kỹ thuật có quan hệ mật thiết  với nhau , và dùng nhiều thuật ngữ chung về  các môn học sức bền vật liệu , trắc địa , địa chất, thủy văn , khí tượng , vật liệu xây dựng...
Nội dung sách gồm khoảng 20.000 thuật ngữ. Trong quá trình biên soạn nội dung tự điển  đã  thể hiện được bảng từ tiếng Anh phù hợp với bốn ngành nêu trên ,thuộc các môn cơ bản và cơ sở . 

Từ điển Cơ khí Anh - Việt

Nội dung của quyển  từ điển nầy, bao gồm thuật ngữ của các chuyên ngành như : nguyên lý máy, chi tiết máy, nguyên lý cắt gọt , máy công cụ , cơ khí chế tạo, cơ khí động lực ... 

Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận

Văn hóa nghệ thuật cũng là một măt trận được chia làm 8 phần chính và một phần phụ lục. Mỗi phần chính có một tiêu đề riêng; tất cả các tiêu đề được đặt, rút ra từ nguyên văn các bài phát biểu của Chủ Tịch Hồ Chí Minh qua các tác phẩm của Người . các phần chính sắp xếp như sau : 
Phần I: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất , chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê nin .
Phần II: Những thảm họa của nền " văn minh " Pháp .
Phần III :  Mỹ đang ra sức xây dựng văn hóa .

Văn hóa thế kỷ XX -Từ điển lich sử văn hóa

Văn hóa thế kỷ XX là từ điển lich sử văn hóa trình bày cô đọng những xu thế , những trào lưu văn hóa lớn đánh dấu nền văn mình của nhân loại từ cuối thế kỷ XIX đến nay.

Từ điển Thổ nhưỡng học Anh - Việt

Từ điển phản ánh các thuật ngữ của hầu hết các chuyên ngành về lĩnh vực khoa học đất mà Hiệp hội Thổ nhưỡng quốc tế đã đề ra như vật lý đất, hóa học đất, sinh học đất , độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng, phát sinh học đất , phân loại và bản đồ , công nghệ về đất , khoáng vật đất , đất và môi trường v.v...

Tự điển Đa dạng Sinh học và Phát triển bển vững Anh - Việt

Sách gồm hơn 4000 từ và thuật ngữ ( có giải thich và minh họa ) liên quan đến đa dạng sinh học và phát triển bền vững bao gồm các lĩnh vực:
Đa dạng loài 
Đa dạng di truyền 
Đa dạng sinh thái
Sinh vật biến đổi gen 
An Toàn sinh học
Khoa học trái đất
Kinh tế mô trường

Tuổi trẻ Lê Nin

Gồm 3 phần:
Phần 1: Vôlôdia Ulianốp , gồm 7 chương : kể  lại cuộc đời của Lê nin  từ khi còn nhỏ đến 17 tuổi 
Phần 2: Bị bắt lần đầu , gồm 6 chương 
Phần 3: Chặn đường khởi đầu , gồm 8 chương

Những người con trung hiếu

Viết về những người con tỉnh Vĩnh Long với tình yêu nước nồng nàn, dù trong  hoàn cảnh gian khổ, khó khăn thế nào vẫn một  lòng đi theo Đảng, theo tiếng gọi của Tổ quốc, quyết đấu tranh giành độc lập tự do.