Khoa học nhân văn

Chân dung Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh

Giới thiệu nôi dung
Bộ sách được chia làm hai tập:
Tập I: Giới thiệu  những văn kiện và tư liệu quan trọng về công tác thi đua- khen thưởng của Đảng và Nhà nước; Chân dung 155 Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực Pháp (1945- 1954); Chân dung 342 Anh hùng thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa ( 1975- tháng 9-2000).

Lịch sử Tài Chính tỉnh Vĩnh Long (1930- 2000)

Tên cuốn sách trên chính là đề tài nghiên cứu về  " Lịch sử Tài chính tỉnh Vĩnh Long (1930- 2000 ) của Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Long thực hiện, ông Nguyễn Duy Hòa làm chủ nhiệm, đề tài đã được nghiệm thu và Nhà xuất bản thành sách năm 2004. 
Nội dung gồm :
Lời nói đầu 
Mở đầu :
Những điều kiện của hoạt động kinh tài ở Vĩnh Long
1. Vĩnh Long- Một Trung tâm phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Tiềm năng kinh tế tỉnh Vĩnh Long.
3. Dân cư, xã hội và tuyền thống yêu nước.
Chương một 

Lịch sử Ngành Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long (1930- 2005)

Nội dung : gồm 4 chương
Chương một : Công tác tuyên huấn từ khi thành lập Đảng đến Cách mạng tháng tám giành chính quyền 1930- 1945.
Chương hai : Công tác tuyên huấn Vĩnh Long trong 9 năm kháng chiến chống Pháp 1945- 1954.
Chương ba: Tuyên huấn Vĩnh Long trong 21 năm chống Mỹ cứu nước 1954-1975.
Chương bốn: Tuyên huấn Vĩnh Long giai đoạn 1954- 2005.
-Chuyên đề tóm lược hoạt động của các Tiểu ban.
- Tóm lược hoạt động Văn phòng Ban

Almanach Những sự kiện lịch sử Việt Nam

Nội dung sách gồm 3 phần lớn : 
Phần thứ nhất :  2 chương 
Chương 1: Những sự kiện lịch sử ghi theo năm.
Chương 2:Những sự kiện lịch sử ghi theo ngày, tháng,năm.
Đây là phần thống kê tổng hợp khá đầy đủ các sự kiện lich sử Việt Nam từ buổi lập quốc đến hết  năm 1998 và các sự kiện được ghi theo lịch từng ngày .

Từ điển hàng hải Anh - Việt

Từ điển gồm 25.000 thuật ngữ,làm tài liệu tra cứu cho giáo viên và học sinh các trường đại học và trung học chuyên nghiệp; các cán bộ quản lý, nghiên cứu, nghiệp vụ, thủy thủ và những người hoạt động trong lĩnh vực có liên quan trực tiếp  hoặc gián tiếp tới biển và đại dương. 

Từ điển kỹ thuật xây dựng Anh - Việt

Nội dung bao gồm khoảng 38.000 thuật ngữ về các môn học cơ bản của Kỹ thuật xây dựng: công trình, thi công,vật liệu xây dựng, sức bền vật liệu, cầu đường, địa cơ, kiến trúc..., và các môn học cơ sở hoặc các môn học có liên quan như trắc địa, giao thông, thủy văn, khí tượng, môi trường, thủy lợi, địa chất ...