Khoa học nhân văn

Từ điển Thống kê

Giới thiệu chung
Đây là quyển Từ điển Thống kê đầu tiên của nước ta, quá trình biên soạn ( 1969- 1974) .Việc biên soạn dựa trên cơ sở các văn kiện của Đảng và Nhà nước về kinh tế và thống kê, các văn bản về chế độ  thống kê, kế toán đã ban hành, các văn kiện tổng kết kinh nghiệm công tác của ngành thống kê, các tài liệu giảng dạy thống kê học tại các trường đại học trong và ngoài nước.
 

L.I.Brê-Giơ- nép Theo con đường của Lê-Nin

Giới thiệu sách
Tuyển tập của đống chí L.I.Brê-Giơ- nép được nhà xuất bản Tiến bộ Mat-xcơ -va và nhà xuất bản Sự thật Hà Nội phát hành 8 tập, bao gồm những bài phát biểu, bài báo, lời chào mừng và hồi ký của đồng chí L.I.Brê-Giơ- nép trong những năm 1964-1981.
Tập một gồm những bài thuộc thời kỳ 1964-1967; tập hai -1967-1970; tập ba -1970- 1972; tập bốn - 1972- 1974; tập năm 1974- 1976; tập sáu -1976-1977; tháng giêng  năm 1978 đến tháng 3 năm 1979 đưa vào tập 7. Từ tháng  4 năm 1979 đến - tháng 3 năm 1981 tập 8.

Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng- kỷ yếu hội thảo

Giới thiệu nội dung
Ban biên tập tuyển chọn 54  bản báo cáo khoa học của các giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu khoa học của tỉnh Cao Bằng và các Viện, Học viện, các cơ quan Trung ương, các trường Đại học đã tham dự hội thảo khoa học,vào ngày 14, 15 tháng 12- 1994 tại Cao Bằng,  in thành kỷ yếu hội thảo  : Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nhằm phục vụ bạn đọc trong cả nước và quốc tế đến thăm Cao Bằng, nhân kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của Người .

Danh nhân Hồ Chí Minh

Giới thiệu nội dung
Sách được chia làm 3 phần lớn :
Phần thứ nhất: Phần mở đầu gồm 2 chương phản ánh Quá trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Những mốc son trong hình trình của Danh nhân Hồ Chí Minh.
Phần thứ hai : Được xem là  Phần khảo luận gồm 11 chương nhằm phản ảnh 11 vấn đề được nghiên cứu về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuyển tập Mác - Ăng ghen , tập 1, tập 2

Giới thiệu tóm tắt nội dung
Bộ tuyển tập gồm 6 tập, kho sách Thư viện Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long chỉ lưu 2 quyển tập một  và tập hai .

Con người là trung tâm trong mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng

Nội dung sách : Gồm 3 phần
Phần thứ nhất
 I.Nhận thức về vũ trụ ( vũ trụ quan )
  1. Về vũ trụ của triết học.
  2. Về trái đất và mối quan hệ giữa trái đất với vũ trụ, nhân sinh.
II. Về con người cá nhân ( tiểu vũ trụ )
  1. về nguồn gốc con người ?
  2. Tổ tiên của con người từ đâu.
  3. Tinh thần - Lý trí của con người là gì, hoạt động như thế nào?
  4. Nhu cầu của con người cá nhân.
  5. Hành vi thực hiện nhu cầu của con người.

Chân dung Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh

Giới thiệu nôi dung
Bộ sách được chia làm hai tập:
Tập I: Giới thiệu  những văn kiện và tư liệu quan trọng về công tác thi đua- khen thưởng của Đảng và Nhà nước; Chân dung 155 Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực Pháp (1945- 1954); Chân dung 342 Anh hùng thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa ( 1975- tháng 9-2000).