Khoa học nông nghiệp

Kỹ thuật xây dựng nhà Yến

Sách được biên soạn dựa  trên kết quả nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm từ  thực tiễn phát triển nghề nuôi chim yến toàn quốc của Công ty Yến sào Khánh hòa . Nội dung gồm 4 chương :
Chương 1 : Đặc điểm sinh học Chim Yến nhà
Chương 2 : Kỹ thuật thiết kế và xây dựng nhà của chim Yến 
Chương 3 :Lắp đặt trang thiết bị nhà Yến
Chương 4 : Kỹ thuật vận hành nhà Yến