Tài liệu học tập Lịch sử tỉnh Vĩnh Long(1732-2000)

Nội dung: gồm 6 bài 
Bài 1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, lao động và truyền thống yêu nước của nhân dân Vĩnh Long ( 1732-2000).
Bài 2: Vĩnh Long dưới thời chúa Nguyễn và Triều Nguyễn ( 1732-1867 ) 
Bài 3: Thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2 (1867) nhân dân Vĩnh Long đứng lên đấu tranh chống Pháp, tiến tới cao trào cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ( 1930- 1945).
Bài 4: Đảng bộ Vĩnh Long lãnh đạo nhân dân trong tỉnh kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng chính quyền Cách mạng (1945- 1975).
Bài 5: Vĩnh Long 25 năm xây dựng và phát triển (1975- 2000).
Bài 6: Những bài học từ lịch sử Vĩnh Long (1732- 2000) và những định hướng phát triển trong thời kỳ mới .

Tác giả: 
Biên soạn : Châu Công Tính- Đinh Văn Tiền - Nguyễn Minh Trí- Trần Xuân Đồng- ...
Năm xuất bản: 
2004
Từ khóa: 
Tài liệu, học tập ,Lịch sử, tỉnh, Vĩnh Long,1732-2000
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
356 trang - Khổ 13 x 19 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599

Tài liệu khác

Trang