Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Sách đúc kết những cơ sở lý thuyết chính và đưa ra những bài tập thí dụ minh họa, giúp cho sinh viên nắm vững thêm lĩnh vực và quá trình thiết bị, đồng thời là cơ sở tham khảo tốt cho các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật trong ngành công nghệ .Tập 1 có các quá trình và thiết bị thủy lực, thủy cơ, truyền nhiệt, bốc hơi và kết tinh .

Hướng dẫn về chất lượng nước uống

Sách  được dịch từ bản tiếng Anh " Guidelines For Drinking Water Quality",volum1, tái bản lần thứ 2, 1993 .Nội dung sách đưa ra các giá trị hướng dẫn cho nhiều thành phần và chất ô nhiễm nước bao gồm các phương diện vi sinh vật, sinh vật, hóa học, cảm quan và phóng xạ , đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các bộ hoạt động trong lĩnh vực Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường ở nước ta.