Quy tắc biên mục Anh -Mỹ

Quy tắc Biên Mục Anh- Mỹ được xuất bản lần thứ hai, Bản quyền @2009 Bản dịch tiếng Việt lần thứ nhất,Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia biên soạn dưới sự chỉ đạo của Ủy Ban Chỉ đạo Liên hợp Chỉnh lý AACR một ủy ban của : Hội viên Thư viện Hoa Kỳ, Ủy ban biên mục Ôxtrâylia, Thư viện Anh, Ủy ban biên mục Canada, Hội cán bộ Thông tin và Thư viện,Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia,Thư viện quốc hội Hoa kỳ.

Tác giả: 
Biên soạn dưới sự chỉ đạo của: Ủy Ban chỉ đạo liên hợp chính lý AACR, người dịch : Nguyễn Thị Xuân Bình, Nguyễn Huyền Dân , Nguyễn Thị Hạnh , Cao Minh Kiểm , Trần Thu Lan, Đào Mạnh Thắng, Nguyễn Thanh Loan, Đặng thị Mai.
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2009
Từ khóa: 
Quy tắc biên mục , Anh - Mỹ
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
671 trang - Khổ 21 X 29,7 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599

Tài liệu khác

Trang