Lich sử Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Vĩnh Long 1929- 2000

Nội dung :  gồm 6 chương 
Chương 1 . Những điều kiện hình thành và phát triển đội ngũ công nhân lao động ở Vĩnh Long đầu thế kỷ XX.
Chương 2: Sự hình thành tổ chức công hội và phong trào công nhân lao động Vĩnh Long thời kỳ 1930-1945.
Chương 3: Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn ở Vĩnh Long trong kháng chiến chống pháp( 1945- 1954).
Chương 4: Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn ở Vĩnh Long trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước( 1954- 1975).
Chương 5: Phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn ở Vĩnh Long 10 năm sau giải phóng (1975-1985).
Chương 6: Phong trào công nhân viên chức, lao động  và hoạt động Công đoàn ở Vĩnh Long trong thời kỳ đổi mới ( 986- 2001).

Tác giả: 
Sưu tầm và Biên soạn : TS. Hà Minh Hồng( chủ biên)- TS Lê Hữu Phước - TS Lê Văn Quang- TS Trần Thị Mai- ThS. Nguyễn Thanh Hải
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2003
Từ khóa: 
Lich sử, Phong trào, công nhân lao động, hoạt động Công đoàn ,Vĩnh Long, 1929-2000
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
6 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
350 trang - Khổ 14.5 x 20.5 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599

Tài liệu khác

Trang