Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Góp phần quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận ( sách tham khảo )

Nội dung sách gồm 2 phần :
Phần thứ nhất: Quan điểm quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận

- Học thuyết  Mác-Lênin và thời cuộc
- Giá trị thời đại của những nguyên lý trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
-
Vai trò và tư duy lý luận trong nhận thức và vận dụng quy luật xã hội.
- Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học khi tiến hành đổi mới tư duy .
-Tư duy lý luận- hiện trạng và những vấn dề đặt ra.
- Xây dựng tư duy phê pháp trong nghiên cứu khoa học.

Giáo trình triết học Mác - Lênin

Giới thiệu nội dung
Sách gồm 15 chương:
Chương I  :   Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội
Chương II :   Khái lược về lịch sử triết học trước Mác.
Chương III :  Sự ra đời và phát triển của triết học  Mác - Lê Nin.
Chương IV:  Chủ nghĩa duy vật
Chương V : Phép biện chứng duy vật về mối quan hệ phổ biến và về sự phát triển.
Chương VI :  Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.
Chương VII : Những  quy  luật cơ bản của phép  biện chứng duy vật.
Chương VIII: Lý luận nhận thức

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Giới thiệu nội dung :
Sách được chia làm 4 phần
Phần thứ nhất : Đối với Quốc hội.
Phần thứ hai : Đối với Quốc hội, Nghị viện , nghị sĩ, một số nước trên thế giới .
Phần thứ ba : Đối với chính quyền địa phương
Phần thứ tư : Các sắc lệnh, pháp lệnh, luật do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký liên quan đến hoạt  động của Quốc hội và Hội dồng nhân dân.Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1946 và năm 1959.

Những sự kiện lịch sử tỉnh Hải Dương giai đoạn 1930- 2009

Nội dung sách được chia làm 4 phần với gần 2.500 sự kiện cụ thể
Phần thứ nhất : Hải Dương trong giai đoạn Đảng  mới thành lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1930- 1954);
Phần thứ hai : Hải Dương bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước ( 1955-1975);

Văn hóa thế kỷ XX -Từ điển lich sử văn hóa

Văn hóa thế kỷ XX là từ điển lich sử văn hóa trình bày cô đọng những xu thế , những trào lưu văn hóa lớn đánh dấu nền văn mình của nhân loại từ cuối thế kỷ XIX đến nay.