Khoa học xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Giới thiệu nội dung :
Sách được chia làm 4 phần
Phần thứ nhất : Đối với Quốc hội.
Phần thứ hai : Đối với Quốc hội, Nghị viện , nghị sĩ, một số nước trên thế giới .
Phần thứ ba : Đối với chính quyền địa phương
Phần thứ tư : Các sắc lệnh, pháp lệnh, luật do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký liên quan đến hoạt  động của Quốc hội và Hội dồng nhân dân.Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1946 và năm 1959.

Tư tưởng , tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành, tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu và quy định mới nhất về thực hành tiết kiệm , chống tham nhũng

Nội dung sách gồm 6 phần
phần thứ nhất : Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãnh phí và phòng, chống tham nhũng.
Phần thứ hai: Các quy định mới về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Phần thứ ba: Các quy định mới về phòng, chống tham nhũng.
Phần thứ tư : Các quy định mới về thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.
Phần thứ năm : Các quy định mới về khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng, lãng phí

Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

Nội dung sách gồm 4 phần
Phần thứ nhất : Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân
Phần thứ hai: Hồ Chí Minh với tổ chức công đoàn Việt Nam.
Phần thứ ba : Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh vể giai cấp công nhân nhân và tổ chức công đoàn.
Phần tư liệu : Một số bài viết và huấn thị của chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp  công nhân lao động và tổ chức công đoàn lao động Việt Nam
Phần phụ lục : Biên niên sự kiện Chủ Tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Sự nghiệp tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Giới thiệu nội dung sách 
Nhân kỉ niệm những sự kiện chính trị trọng đại năm 2002 và những năm tiếp theo, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành cuốn " Sự nghiệp, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh".  Nội dung sách bao gồm những tác phẩm đã xuất bản:
1. Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
3.Hồ Chí Minh - Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự.

Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Nội dung sách gồm 2 phần lớn
Phần thứ nhất:" Ghi sâu lời dạy của người", tập hợp những bài viết chân tình, giản dị, súc tích và sâu sắc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.
Phần thứ hai: "Bác Hồ - tấm gương mẫu mực vể đạo đức  cách mạng" bao gồm những bài nói và viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các nhà nghiên cứu khoa học; những hồi ký, chuyện kể của cán bộ, nhân dân ta, bè bạn nước ngoài về Chủ Tịch Hồ Chí Minh và đạo đức tác phong làm việc của Người.

Xây dựng Đảng rèn luyện đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung sách gồm:
Phần mở đầu
Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Một số bài viết của các đồng chí Tổng Bí Thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh về xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng qua các kỳ Đại hội .
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò Lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Những nhân tố mới về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong công cuộc đổi mới , tập I

Nội dung :
Từ trang 3- trang 6:Lời giới thiệu sách,của Giáo sư Tiến sĩ  Phạm Tất Dong ,Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương.
Từ trang 7 đến trang 26 :"Nâng cao nâng lực nội sinh về khoa học và công nghệ làm nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước" bài viết của Giáo sư ,Viện sĩ Đặng Hữu.Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương .
Từ trang 27 đến trang 243 : phân ra 3 chương

Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam

Giới thiệu nội dung 
Tạp chí Công nghiệp được Bộ Công nghiệp giao biên soạn và xuất bản ấn phẩm" Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam" nhằm mục đích cung cấp kiến thức, thông tin, qui định tiêu chuẩn về Quyền Sở hữu trí tuệ cho mọi giới, đồng thời cũng giới thiệu các thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới.
Sách gồm  704 trang chia làm 2 chương,
Chương 1 :  Từ trang 1 đến trang 114 . Ngôn ngữ: Anh
Chương 2 : Từ trang 115 đến trang 704. Ngôn ngữ: Việt .