Khoa học xã hội

Đọc, lập, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Sách gồm 2 phần và 5 phụ lục về Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Phần 1- Báo cáo tài chính và phương pháp lập báo cáo tài chính.
Phần 2- Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 

Quản lý và Kỹ thuật quản lý

Trình bày đơn giản những nguyên  tắc và kỹ thuật hay được dùng đến nhiều nhất  trong công tác lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung sách gồm 3 phần 
Phần 1 :Khoa học quản lý gồm 3 chương
Chương 1: Khoa học quản lý, lãnh đạo , quản lý
Chương 2 : Tổ chức và cơ cấu 
Chương 3 : Những nguyên tắc thực hiện khoa học quản lý 
Phần 2 : Kỹ thuật quản lý 
Chương 4 : Các kỹ thuật cơ bản 
Chương 5 : Kế hoạch hóa
Chương 6  : Ngân sách 
Phần 3 Kiểm tra

Tìm hiểu Văn hóa Vĩnh long ( 1732-2000 )

Là đề tài nghiên cứu tìm hiểu văn hóa từ khi hình thành tỉnh Vĩnh Long từ năm 1732 đến năm 2000. Công trình là kết quả nghiên cứu của nhiều tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài tỉnh .

Vĩnh Long anh hùng

Hệ thống những tư liệu về đơn vị, địa phương, cá nhân anh hùng trong lao động sáng tạo, chiến đấu và phục vụ chiến tranh, là những tấm gương tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của những người con ưu tú trên đất Vĩnh Long dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến đấu quên mình cho lý tưởng " không có gì quý hơn độc lập tự do !" . Sách được phối hợp giữa 3 đơn vị : Ban Tuyên Giáo, Bộ chỉ huy Quân sự, Công An tỉnh Vĩnh Long.

Đạo đức và kỹ năng của luật sư trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

 Sách được biên soạn trong khuôn khổ dự án TA-VIE do ngân hàng phát triển Châu Á tại trợ theo thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam . Tài liệu tham khảo cho sinh viên luật ở trình độ cao, gồm 2 tập .Tập 1 đánh giá khái quát hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành và xem xét những lĩnh vực cơ bản của pháp luật kinh tế; Tập 2 phân tich những kỹ năng pháp luật thực hành cần thiết để các cán bộ pháp luật có thể hoạt động một cách có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, đồng thời nêu lên những gợi ý  mang tính thực tiễn .