Khoa học xã hội

Góp phần quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận ( sách tham khảo )

Nội dung sách gồm 2 phần :
Phần thứ nhất: Quan điểm quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận

- Học thuyết  Mác-Lênin và thời cuộc
- Giá trị thời đại của những nguyên lý trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
-
Vai trò và tư duy lý luận trong nhận thức và vận dụng quy luật xã hội.
- Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học khi tiến hành đổi mới tư duy .
-Tư duy lý luận- hiện trạng và những vấn dề đặt ra.
- Xây dựng tư duy phê pháp trong nghiên cứu khoa học.

Du lịch sinh thái : Hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý, tập 2

Giới thiệu nội dung
Du Lịch sinh thái : Quyển sách "Hướng dẫn cho các nhà làm Kế hoạch và Quản lý" dưa ra cho các nhà chuyên môn và sinh viên du lịch sinh thái một sự hướng dẫn thực tiễn để thực hiện các nguyên tắc du lịch sinh thái tại thực đại. Tác giả trình bày các kỹ thuật cụ thể  để tiếp cận các vấn đề du lịch sinh thái như :
 -Kế hoạch cho du Lịch sinh thái
 - Chuẩn bị các hướng dẫn chỉ đạo
 - Tối đa hóa các lợi ích kinh tế
 - Quản lý khách du lịch
 - Thiết kế cơ sở vật chất có tính tác động thấp