Cẩm nang công tác tư tưởng , lý luận chính trị và báo chí trước yêu cầu mới

Nội dung sách gồm :
Nắm vững và phát huy vai trò có ý nghĩa quyết định của công tác tưởng - văn hóa trong tình hình mới.
Đổi mới tư duy lý luận vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội .
Nâng cao bản lĩnh chính trị và tâm trí tuệ của Đảng trước yêu cầu mới 
Đẩy mạnh cải cách hành chánh, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước- Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa X ).
Kiện toàn tổ chức các cơ quan Đảng , Nhà nước nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và  báo chí trước yêu cầu mới .
Bồi dưỡng , học tập lý luận chính trị đành cho học viên bồi dưỡng kết nạp đảng , đảng viên mới .

Tác giả: 
bài viết phát biều của nhiều tác giả - Vũ Tiến Cường (biên tập )
Năm xuất bản: 
2007
Từ khóa: 
Cẩm nang , công tác tư tưởng , lý luận chính trị , báo chí
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
508 trang - khổ 19 x 27 cm .
Giá: 
280.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
508.05

Tài liệu khác

Trang