Nghiệp vụ chung

Phân tích hệ thống trong quản trị và phát triển nguồn lực thông tin

Trong những năm gần đây, nhiều hoạt động của các cơ quan thông tin – thư viện có nhiều thay đổi theo hướng phục vụ tốt nhu cầu thông tin của người dùng. Đến nay, nhiều cơ quan thông tin – thư viện đã xây dựng được những nguồn lực thông tin phong phú với vốn tư liệu đa dạng, các bộ sưu tập số, cơ sở dữ liệu thư mục và toàn văn cơ bản để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dùng thông qua mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), internet.

Xây dựng các hướng dẫn sử dụng thư viện trên môi trường web

Hướng dẫn là một chức năng cơ bản trong hoạt động thư viện - thông tin của thư viện hay trung tâm thông tin. Chức năng này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi thư viện đã và đang trở thành nơi cung cấp tri thức và nguồn tài nguyên thông tin phong phú cho người dùng tin (NDT). Họ có thể sử dụng thư viện thuận tiện và dễ dàng tiếp cận, khai thác các nguồn lực này đều phụ thuộc vào công tác tổ chức hướng dẫn sử dụng của thư viện.

Mô hình hành vi thông tin

Ngày nay, hành vi thông tin (HVTT) là một phân ngành trong lĩnh vực khoa học thông tin và là một lĩnh vực liên ngành với nhiều quan điểm khác nhau như tâm lý học nhận thức, hành vi tổ chức, truyền thông, triết học, nhân chủng học, sinh học và triết học tiến hoá, trong đó có khoa học thư viện - thông tin. Thuật ngữ HVTT xuất hiện từ những năm 1990 với nguồn gốc khái niệm nhu cầu tin, sử dụng thông tin đã có từ những năm 1960 [1]. Nhiều nhà nghiên cứu về HVTT đã tập trung từ định hướng hệ thống đến định hướng người dùng tin (NDT).

METS - trong bài toán quản lý thư viện số hiện nay

Trước xu thế của sự chuyển hướng toàn cầu về xã hội thông tin và sự xuất hiện của công nghệ thông tin, khái niệm về thư viện số đã không còn mới lạ gì với cộng đồng các thư viện Việt Nam. Mặc dù thư viện số phát triển rất mạnh mẽ nhưng các thư viện cũng không thể một bước nhảy vọt sang thư viện số mà vẫn phải duy trì quản lý thư viện truyền thống song song với thư viện số.  Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể quản lý thống nhất được cả hệ thống thư viện truyền thống và thư viện số? Làm thế nào để có thể liên kết được các thông tin của tài liệu ở các định dạng vật lý và dữ liệu số?

Công nghệ mạng lưới vạn vật kết nối Internet và ứng dụng trong thư viện thông minh

Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - IoT) là cụm từ được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây và gắn liền với những bước đột phá quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Sự bùng nổ của IoT trong tương lai sẽ có tác động mạnh mẽ tới cuộc sống, công việc và toàn xã hội. Công nghệ IoT đang cho thấy những tiềm năng ưu việt của nó trong việc xây dựng nền tảng cho rất nhiều ứng dụng thông minh, trong đó có các hệ thống thư viện thông minh thế hệ mới.