Con người trong kỷ nguyên thông tin

Đây là tài liệu có tính tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy, nội dung gồm  : 
Vai trò của Thông tin khoa học- Công nghệ trong điều kiện của cuộc cách mạng thông tin hiện nay .
Xu thế phát triển hạ tầng thông tin quốc gia thông tin quốc gia hiện nay trên thế giới và trong khu vực.
Khoa học thông tin về con người .
Những khía cạnh giá trị phương Đông trong xã hội thông tin .
Các phương tiện tuyền thông mới .
Chính sách Thông tin quốc gia- vấn đề tổng hợp cấp thiết của quản lý Nhà nước .
Vai trò của chính sách thông tin đối với việc chia sẻ nguồn thông tin : một số quan điểm  của Trung Quốc .
Internet - đỉnh cao của cuộc cách mạng thông tin, công nghệ và giáo dục .
Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra những đột phá công nghệ trong thế kỷ (XXI).
Quyền và trách nhiệm trong xã hội thông tin .
Thông tin Khoa học kỹ thuật và giáo dục- những tìm kiếm về bước đi mới .

Tác giả: 
Thực hiện chuyên đề : Bùi Biên Hòa ( chủ biên ) - Trần Thanh Phương - lê Minh Quang -...
Năm xuất bản: 
1998
Từ khóa: 
Con người , kỷ nguyên thông tin
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
296 trang - khổ 13 x 19 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/06

Tài liệu khác

Trang