Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lăk số 01/2020

Cơ chế chính sách
1.Thực trạng và định hướng sử dụng đất trồng cao su tỉnh ĐắkLắk đến năm 2025.
Khoa học - công nghệ- Môi trường
2.Logistics- đòn bẩy phát triển xuất khẩu sản phẩm chủ lực tỉnh Đắk Lắk trogn bối cảnh hội nhập .
3.Một số kết quả nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa  được  làm từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lăk.
4.Xây dựng mô hình trồng nấm trắng sữa (Calocyle indica) tại trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk lắk.
5. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá Rô cờ (Osphronemus exodon roberts, 1994) tại tỉnh ĐắkLắk.
6. Yếu tố tác động đến lòng trung thành của người lao động đối với  doanh nghiệp  trong lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn thành phố  Buôn Ma Thuột.
7. Mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ đầy triển vọng.

ISSN: 
1859-1353
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học,Công nghệ, Đắk Lăk,01,2020