Kỷ yếu Đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh.giai đoạn 2012- 2016

Nội dung gồm 6 phần : 
Phần 1: Lĩnh vực Khoa học xã hội 
Phần 2:  Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Phần 3:  Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên 
Phần 4:  Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.
Phần 5:  Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp.
Phần 6:  Lĩnh vực Khoa học Y, Dược .
 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh
Từ khóa: 
Kỷ yếu Đề tài, dự án, khoa học ,công nghệ,Tây Ninh,giai đoạn, 2012- 2016