Tạp chí Cộng sản số 929 (11/2019)

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Chiến lược cải cách tư pháp.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tạp chí Kiểm tra số tháng 11/2019

Thời sự - Chính trị
UBKT Trung ương họp kỳ thứ 40
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chi bộ vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương học tập và làm theo Bác
Văn bản mới
Ban hành quy định số 13-QĐ/UBKTTW tiếp nhận , xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lai Châu 

Trang