Khoa học công nghệ An Giang số 04/2018

Văn bản- chính sách :
-Chương trình  phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang  2018-2020
-Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018- 2025 .
Khoa học 
- Thực trạng sản xuất - tiêu thụ và đề xuất giải pháp phát triển Xoài Ba Màu của nông hộ tại huyện Chợ Mới , tỉnh An Giang .
- Một số giải pháp để An Giang phát triển  du lịch xanh theo hướng bền vững.
- Nghiên cứu nhân giống lan giả hạc bằng  phương pháp  nuôi cấy mô.
- Trương Minh Giảng ( 1792-1841) Tổng đốc thứ 2  của tỉnh  An- Hà dưới thời nhà Nguyễn.
Công nghệ- Khởi nghiệp - Sáng tạo 
- Sản xuất cá tra  giống của Tập đoàn Việt- Úc tại tỉnh An Giang .
- Trung tâm Giống Thủy sản An Giang nâng cao năng lực sản xuất giống tôm  càng xanh  toàn đực  theo công nghệ Israel.
-9 khởi nghiệp thành công trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Ấn Độ.
Tin tức - sự kiện 
- Giới thiệu nhãn hiệu chứng nhận An Giang .
- Tóm lược kết quả hoạt động KH&CN tỉnh AnGiang 09 tháng đầu năm 2018.
- Ký kết chương trình phối hợp giữa Cục Ứng dụng và phát triển  công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đến năm 2020.

ISSN: 
1859- 0268
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghê An Giang
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học , Công nghệ , An Giang , số 04 / 2018