Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 10B/2019

Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thực trạng khó khăn tâm lý của học sinh và nhu cầu sử dụng ứng dụng tư vấn tâm lý trong trường học.
Sử dụng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong đánh giá quá trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại.
Thực trạng quản trị công ty và một số ảnh hưởng đến hoạt động sáp nhập, mua lại tại Việt Nam.
Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu.
Giới và sự tham gia của người dân trong quản lý rừng bền vững.
Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Những bất cập cần khắc phục.
Quyền tác giả đối với liên kết website.
Một nghiên cứu về chế độ trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu: Sự khác biệt giữa OPA và CLC .
Khảo cổ học hang động núi lửa: Một loại hình di sản độc đáo ở Việt Nam (trường hợp hang C6-1 Krông Nô).
Tính chất và niên đại của các di tích công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ Đá mới - sơ kỳ Kim khí ở Tây Nguyên.
Định hướng khảo luận tầm nguyên hệ thống yếu tố Hán Việt bằng phương pháp nghiên cứu lịch sử - so sánh.
Tác động của chuyển đổi chính sách KH&CN đến việc tạo ra và sử dụng tri thức tại viện R&D từ cách tiếp cận văn hóa chính sách.
Xem chi tiết https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2019&no=20

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học,công nghệ, Việt Nam,10B/2019

Tài liệu khác

Trang