Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng số 2/2020

Vấn đề sự kiện
1.Hiện trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp thông minh gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh lâm Đồng - Phạm S.
2.
Tiềm năng phát triển nông nghiệp thông minh tại thành phố Đà Lạt - Lê Thị Hồng Phúc .
3.Đà Lạt phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với cảnh quan môi trường.
4. Nông dân với công tác bảo vệ môi trường - Võ Thanh
5. Đánh giá và phân hạng  sản phẩm OCOP Lâm Đồng  năm 2019 - Ro Da Búp
6. Bảo tồn và phát huy giá trị đa đang sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Langbiang, tỉnh Lâm Đồng.
Hoạt động Khoa học và công nghệ
7. Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh lâm Đồng.
8. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Lâm Đồng hướng về Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 - Thái Văn Long.
9.Tình hình phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ torng những năm qua -       Nguyễn Hồng Ngọc.
Giới thiệu đề tài - dự án
10. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cao khô từ lá dâu tằm ( Morus alba.L) dùng làm dược liệu - Phạm thị Xuân Hương và cộng sự .
11. Cây Cẩm chướng thơm  - DSCKII. Nguyễn Thọ Biên .

ISSN: 
1859- 4301
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sờ KH&CN- Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng
Từ khóa: 
Khoa học,Công nghệ, Lâm Đồng, 2,2020