Thông tin Khoa học và Công nghệ Bình Dương số 1+2/2019

Bản tin Chuyên đề Khoa học và công nghệ 
Bình dương: Quyết tâm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp theo định hướng thành phố đổi mới sáng tạo.
Khoa học công nghệ là nền tảng, đồi mới sáng tạo là ngọn cờ, Bình Dương đột phá sang giai đoạn mới .
Khoa học công nghệ- vai trò thiết yếu cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Mô hình ba nhà.
Hoạt động khoa học và công nghệ trường Đại học Thủ Dầu một- những bước phát triển.
Kết quả xu hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Nền tảng kiến trúc công nghệ cho việc xây dựng thành phố thông minh.
Nữ tiến sĩ đưa khoa học từ phòng thí nghiệm ra bàn phấn.

ISSN: 
1859 - 1302
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Từ khóa: 
Thông tinm Khoa học, Công nghệ, Bình Dương,1+2/2019