Tạp chí Khoa học Cần Thơ số 03(65) 2018

Nghiên cứu KH&CN
Khoa học và Công nghệ thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực vùng ĐBSCL.
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch văn hóa thành phố Cần Thơ .
Gợi ý chính sách phát triển du lịch bền vững ở TP. Cần Thơ - nhìn từ các điểm nghẽn.
Tuyên truyển về cải cách hành chính ở khu vực Tây Nam bộ và những điểm khuyến nghị trong thời gian tới .
Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển TP.Cần Thơ .
Trí tuệ nhân tạo- Công nghệ đột phá làm biến đổi thế giới .
Vận dụng những bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng 8 đối với Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ hiện nay..
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và việc thực hiện dân chủ trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Ăn uống dưới khía cạnh tâm linh  của người Khmer ở ĐBSCL.
Góc văn học 
Tự hào thay, cách mạng mùa Thu.
Quê hương.
Bồng bềnh chợ nổi .

ISSN: 
1859-025X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Từ khóa: 
tạp chí, khoa học, Cần thơ , 03( 65) 2018