Lý luận và truyền thông số tháng 9/2019

Kỉ niệm 25 năm tạp chí Lý Luận Chính trị &Truyền thông ra số đầu tiên
Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019- 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông: Vươn tới một tầm vóc mới, vị thế mới.
Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông- địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học xã hội hóa sản phẩm nghiên cứu.
Một số giải pháp, khuyến nghị góp phần phát triển tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông.
Vai trò của công tác thiết kế, trình bày trong việc đảm bảo chất lượng tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông.
Kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Khoa Chính trị học
Khoa Chính trị học - 25 năm xây dựng và phát triển.
Phát huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ khoa học ở khoa Chính trị học .
Nghiên cứu trao đổi
Sương Nguyệt Anh : Đứng giữa trời xanh  tiết chẳng rời.
Về đối tượng nghiên cứu của báo chí học.
Một số vấn đề lý luận về thể chế kinh tế.
Gía trị tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội .
Đa dạng tổ chức, hệ phái Tin lành ở Việt Nam- Những vấn đề đặt ra hiện nay .
Giáo dục ý thức khởi nghiệp cho thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay.
Thực tiễn -Kinh nghiệm
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân hiện nay.
... xem chi tiết http://www.ajc.hcma.vn

ISSN: 
1859 - 1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông
Từ khóa: 
Lý luận và truyền thông số tháng 9/2019