Lý luận chính trị và truyền Thông số tháng 1/2019

Nghiên cứu trao đổi 
Truyền thông chính sách ở Việt Nam hiện nay: Cơ hội và thách thức .
Tư duy mới về công nghiệp hóa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Nâng cao  chất lượng hoạt động khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay.
Kinh tế Việt Nam năm 2018: những thành tựu và vấn đề đặt ra cho năm 2019.
Những thành tựu trong thực hiện công bằng xã hội với dân chủ ở Việt Nam hiện nay.
Mấy suy nghĩ về phương thức kiên tạo phát triển xã hội của nhà nước ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.
Những chuẩn mực đạo đức cơ bản của người cán bộ cách mạng trong quan hệ với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quang Đạm – Một trí thức yêu nước, một nhà báo bậc thầy
Giải pháp nâng cao tính hiệu quả, khả thi của Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội – góc nhìn từ lĩnh vực truyền thông.
Thực tiễn và Kinh nghiệm 
Sự tinh tế, uyên thâm trong hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên tập xuất bản ở nước ta trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
Vấn đề đào tạo nhà báo điều tra phòng chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay.
Các hướng tiếp cận đào tạo báo chí - truyền thông trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Lễ hội truyền thống: Nhận diện và tư duy 
xem chi tiết:https://ajc.hcma.vn 

ISSN: 
1859-1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Truyền thông