Tạp chí Lịch sử Đảng số 2/2019 ( 339)

Kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)
Nguyễn Phú Trọng
: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn.
Nguyễn Viết Thảo: Đổi mới lý luận về sự phát triển và thực tiễn xây dựng  Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trần Thị Thu Hương: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời-Bước ngoặt quyết định trong tiến trình lịch sử của dân tộc.
Kỷ niệm 50 năm ra đời tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng,quét sạch chủ nghĩa cá nhân. (3-2-1969 - 3-2-2019).
Trần Văn Phòng
: Quan điểm của Hồ Chí Minh về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Lê Văn Lợi: Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay.
Lâm Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Phương Chi: Mối quan hệ giữa lợi ích cách mạng và lợi ích cá nhân qua tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thị Thu Trang: Hồ Chí Minh nhận diện và cảnh báo những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng .
Trương Thị Thông, Nguyễn Văn Thắng: Chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống  trường chính trị cấp tỉnh.
Đặng Kim Oanh: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế nông nghiệp (1986-2018)-Từ chủ trương đến thực tiễn.
Đoàn Thanh Thuỷ: Phát triển công nghệ thông tin thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
Bùi Thị Kim Chi: Thực hiện chính sách phát triển văn hóa cộng đồng-Kết quả và một số vấn đề đặt ra.
Diễn đàn tư tưởng , lý luận 
Trần Minh Trưởng: Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Quan hệ đối ngoại 
Nguyễn Thị Ma
i: Hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam-Lào (2002-2017)-Kết quả và kinh nghiệm.
Nhân vật - sự kiện
Trần Đức Cường: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc-40 năm nhìn lại (1979-2019).
Vũ Quang Hiển, Nguyễn Thị Cúc: Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến ở biên giới phía Bắc-Qua một số bài đăng trên báo Nhân dân (1979).
Nguyễn Thị Mai Chi: Quân và dân các tỉnh biên giới phía Bắc trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc (1979).
Diễn đàn trao đổi 
Nguyễn Văn Tuân, Trần Hồng Quyên
: Lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân (1945 -1946)
Hồ Mậu Dũng: Xây dựng bộ đội chủ lực trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)
Bùi Lê Phong: Công tác tư tưởng của Đảng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968
Nguyễn Thị Giang: Phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Cao Bằng (1954-1960)
Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Nguyễn Thị Vân Anh: Một số kết quả về phát triển công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên (2006-2018).
Trần Văn Thịnh: Phát triển du lịch ở tỉnh Lâm Đồng (2006-2018)-Chủ trương và một số kết quả
xem chi tiết  vào https://hcma.vn

ISSN: 
0936-8477
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Viện Lịch sử Đảng- Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Từ khóa: 
Tạp chí, Lịch Sử Đảng , 2/2019,( 339)