Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 2/2019

Nghiên cứu- trao đổi
Giá trị khoa học trong quan điểm của triết học Mác về mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị.
Tác động có tính hai mặt của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế - xã hội.
Yêu cầu đối với phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật thành tựu và những vấn đề đặt ra
Nghệ thuật đặt đầu đề  tác phẩm chính luận của nhà báo Hoàng Tùng.
Sự biến đổi của công chúng truyền thông trong môi trường truyền thông xã hội  hiện nay .
Sử dụng từ Hán Việt trên báo chí: Thực trạng và quan điểm sử dụng.
Thực tiễn -Kinh nghiệm
Một số biểu hiện mới của đạo Tin lành trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây bắc hiện nay.
Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết xung đột xã hội ở thời kỳ đổi mới - một số thành tựu cơ bản.
xem chi tiết :www.ajc.hcma.vn - www.bctt.hcma.vn

ISSN: 
1859 - 1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Truyền thông
Từ khóa: 
Lý luận, chính trị, truyền thông, 2/2019