Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học và Công nghệ gồm 4 cơ sở dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu được tổ chức riêng, phân loại theo các lĩnh vực để tiện tra cứu tham khảo.

I. CSDL tổng hợp phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp- nông thôn
    CSDL có gần 13.000 tài liệu toàn văn và tóm tắt của 38 lĩnh vực khác nhau.
    CSDL này được số hóa và tổ chức phân loại theo khung phân loại thập phân Dewey (DDC), có công cụ tìm kiếm nhanh và tìm nâng cao, có công cụ cập nhật thuận lợi.

II. Kết quả nghiên cứu của Việt Nam
   
Có trên 1800 kết quả nghiên cứu của 52 lĩnh vực . Thời gian bao quát từ 2001-2009.

III. Tiêu chuẩn
   
Có trên 1560 tiêu chuẩn của 16 lĩnh vực khác nhau.

IV. Thiết bị công nghệ
   
Có trên 3300 thiết bị công nghệ của 13 lĩnh vực khác nhau.

V. Phim KHCN
   
Tổng cộng 442 Phim KHCN