Skip to main content

Trang chủ

Go Search
Trang chủ
Tra cứu
Tài liệu số
Cơ sở dữ liệu KHCN
Công nghệ Nông thôn
Hướng dẫn
Diễn đàn
  
Thư viện điện tử KHCN tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Lượt truy cập:
1
1
5
7
5
4
5

DUBLIN CORE Thứ Hai, 26/02/2018, 02:07
XML, Metadata và Dublin Core Metadata
1. XML 1.1 Khái quát sự ra đời và phát triển của XML (Tham khảo: http://www.w3.org/TR/REC-xml/ XML (eXtensible Markup Language): là ngôn ngữ tạo cấu trúc dữ liệu văn bản được phát triển từ đầu...