Skip to main content

Trang chủ

Go Search
Trang chủ
Tra cứu
Tài liệu số
Cơ sở dữ liệu KHCN
Công nghệ Nông thôn
Hướng dẫn
Diễn đàn
  
Thư viện điện tử KHCN tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Trang chủ > Nhiemvu  

Nhiemvu

Modify settings and columns
Lượt truy cập:
1
1
9
4
6
0
2

NHIỆM VỤ

Tổ chức kho dữ liệu khoa học và công nghệ dưới nhiều dạng vật mang tin phục vụ yêu cầu người dùng tin với nhiệm vụ cụ thể:

      - Quản lý thư viện khoa học công nghệ của ngành đối với tài liệu giấy, tài liệu số, cơ sở dữ liệu,…

- Bổ sung tài liệu khoa học công nghệ dưới dạng giấy in, số hóa,…

- Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cơ sở.

- Tổ chức phục vụ bạn đọc theo đúng quy định hiện hành của một thư viện.

- Cung cấp tài liệu theo yêu cầu người dùng tin.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm Tin học và thông tin Khoa học Công nghệ phân công.