Skip to main content

Trang chủ

Go Search
Trang chủ
Tra cứu
Tài liệu số
Cơ sở dữ liệu KHCN
Công nghệ Nông thôn
Hướng dẫn
Diễn đàn
  
Thư viện điện tử KHCN tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Trang chủ > Chucnang  

Chucnang

Modify settings and columns
Lượt truy cập:
1
1
9
4
6
2
6

CHỨC NĂNG

Quản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện Khoa học và Công nghệ và đăng ký, lưu giữ, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học.