100 mẹo và tiện ích trong Linux

 Kiến thức về Linux khá hoàn chỉnh  được gói gọn trong 100 mẹo, để  bảo vệ dữ liệu an toàn chống lại các hacker chuyên tìm phá dữ liệu trên hệ máy tính,  với  6 nội dung như sau :
- Căn bản về Server
- Các bản sao lưu dự phòng
- Tạo mạng
- Giám sát
-Tạo Script
- Các Server thông tin

Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 138 ( 6-2018)

Kỷ niệm 70 năm ngày thi đua Ái Quốc, thực hiện nghị quyết của Đảng
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Tác giả Trần Đại Quang.

Tìm hiểu Văn hóa Vĩnh long ( 1732-2000 )

Là đề tài nghiên cứu tìm hiểu văn hóa từ khi hình thành tỉnh Vĩnh Long từ năm 1732 đến năm 2000. Công trình là kết quả nghiên cứu của nhiều tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài tỉnh .

Vĩnh Long anh hùng

Hệ thống những tư liệu về đơn vị, địa phương, cá nhân anh hùng trong lao động sáng tạo, chiến đấu và phục vụ chiến tranh, là những tấm gương tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của những người con ưu tú trên đất Vĩnh Long dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến đấu quên mình cho lý tưởng " không có gì quý hơn độc lập tự do !" . Sách được phối hợp giữa 3 đơn vị : Ban Tuyên Giáo, Bộ chỉ huy Quân sự, Công An tỉnh Vĩnh Long.

Lập trình Prototype với Visual Basic

Tập sách đề cập ngắn gọn quản lý project và thiết kế phần mềm, nội dung gồm 3 phần : " Giới thiệu về tạo prototype", "Vòng đời của prototype", và " Kỹ thuật tạo prototype" .

Xây dựng trang web động với ASP

Gồm 3 phần chính :Phần 1: Xem xét vai trò  của lập trình script phía máy chủ cho IIS và các web server tương thich ; Phần 2 :  trình bày các thuộc tính, phương thức và sự kiện của sáu đối tượng cấu thành mô hình đối tượng IIS ; Phần thứ 3 : Tham chiếu thành phần có thể cài đặt” sẽ thảo luận các thuộc tính và phương thức của các thành phần bổ sung . Các đối tượng và thành phần đều được sắp xếp theo bảng chữ cái .

Đạo đức và kỹ năng của luật sư trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

 Sách được biên soạn trong khuôn khổ dự án TA-VIE do ngân hàng phát triển Châu Á tại trợ theo thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam . Tài liệu tham khảo cho sinh viên luật ở trình độ cao, gồm 2 tập .Tập 1 đánh giá khái quát hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành và xem xét những lĩnh vực cơ bản của pháp luật kinh tế; Tập 2 phân tich những kỹ năng pháp luật thực hành cần thiết để các cán bộ pháp luật có thể hoạt động một cách có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, đồng thời nêu lên những gợi ý  mang tính thực tiễn .

Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Sách đúc kết những cơ sở lý thuyết chính và đưa ra những bài tập thí dụ minh họa, giúp cho sinh viên nắm vững thêm lĩnh vực và quá trình thiết bị, đồng thời là cơ sở tham khảo tốt cho các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật trong ngành công nghệ .Tập 1 có các quá trình và thiết bị thủy lực, thủy cơ, truyền nhiệt, bốc hơi và kết tinh .

Hướng dẫn về chất lượng nước uống

Sách  được dịch từ bản tiếng Anh " Guidelines For Drinking Water Quality",volum1, tái bản lần thứ 2, 1993 .Nội dung sách đưa ra các giá trị hướng dẫn cho nhiều thành phần và chất ô nhiễm nước bao gồm các phương diện vi sinh vật, sinh vật, hóa học, cảm quan và phóng xạ , đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các bộ hoạt động trong lĩnh vực Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường ở nước ta.

Trang