Văn Phòng dự án SEMA -Hiệp hội Du lịch Sinh thái - Cục Môi trường

Du lịch sinh thái : Hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý, tập 2

Giới thiệu nội dung
Du Lịch sinh thái : Quyển sách "Hướng dẫn cho các nhà làm Kế hoạch và Quản lý" dưa ra cho các nhà chuyên môn và sinh viên du lịch sinh thái một sự hướng dẫn thực tiễn để thực hiện các nguyên tắc du lịch sinh thái tại thực đại. Tác giả trình bày các kỹ thuật cụ thể  để tiếp cận các vấn đề du lịch sinh thái như :
 -Kế hoạch cho du Lịch sinh thái
 - Chuẩn bị các hướng dẫn chỉ đạo
 - Tối đa hóa các lợi ích kinh tế
 - Quản lý khách du lịch
 - Thiết kế cơ sở vật chất có tính tác động thấp