Thống kê

Mạng căn bản Networking Essentials

Nội dung sách gồm : 8 phần , 30 chương.
Phần I được xây dựng dựa trên giả thiết người đọc chưa hề hiểu biết gì về mạng về máy tính và hoạt động nối mạng. Từ Phần II đến Phần VIII, mỗi Phần được biên soạn dựa trên thông tin đã trình bày ở những Phần trước đó. Cuối mỗi chương có bài tập giúp củng cố kiến thức vừa học trong chương. Sau từng Phần sẽ  " Ôn tập trắc nghiệm" nhằm kiểm tra năng lực xử lý của mình.
Phần I : Định hướng mạng
Chương 1: Mạng máy tính là gì ?
Chương 2: Hai loại mạng chủ yếu .