Thanh niên

Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam

Giới thiệu nội dung 
Tạp chí Công nghiệp được Bộ Công nghiệp giao biên soạn và xuất bản ấn phẩm" Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam" nhằm mục đích cung cấp kiến thức, thông tin, qui định tiêu chuẩn về Quyền Sở hữu trí tuệ cho mọi giới, đồng thời cũng giới thiệu các thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới.
Sách gồm  704 trang chia làm 2 chương,
Chương 1 :  Từ trang 1 đến trang 114 . Ngôn ngữ: Anh
Chương 2 : Từ trang 115 đến trang 704. Ngôn ngữ: Việt .