Sự thật Hà nội

L.I.Brê-Giơ- nép Theo con đường của Lê-Nin

Giới thiệu sách
Tuyển tập của đống chí L.I.Brê-Giơ- nép được nhà xuất bản Tiến bộ Mat-xcơ -va và nhà xuất bản Sự thật Hà Nội phát hành 8 tập, bao gồm những bài phát biểu, bài báo, lời chào mừng và hồi ký của đồng chí L.I.Brê-Giơ- nép trong những năm 1964-1981.
Tập một gồm những bài thuộc thời kỳ 1964-1967; tập hai -1967-1970; tập ba -1970- 1972; tập bốn - 1972- 1974; tập năm 1974- 1976; tập sáu -1976-1977; tháng giêng  năm 1978 đến tháng 3 năm 1979 đưa vào tập 7. Từ tháng  4 năm 1979 đến - tháng 3 năm 1981 tập 8.