Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Đa đạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi

Giới thiệu chung
Nội dung sách gồm 7 chương
Chương 1: Khái niệm đa dạng sinh học.
Chương 2: Vấn đề bảo tồn đa đạng sinh học
Chương 3: Hiện trạng đa đạng sinh họctỉnh Quảng Ngãi.
Chương 4: Đa đạng sinh học khu vực Ba Tơ.
Chương 5: Đa đạng sinh học khu vực Sa Huỳnh- Đức phổ.
Chương 6: Đa đạng sinh học khu vực Trường Khánh- Nghĩa Hành.
Chương 7: Khai thác hợp lý và bảo tồn đa đạng sinh học .
Tài liệu tham khảo.