Quân đội nhân dân

Chân dung Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh

Giới thiệu nôi dung
Bộ sách được chia làm hai tập:
Tập I: Giới thiệu  những văn kiện và tư liệu quan trọng về công tác thi đua- khen thưởng của Đảng và Nhà nước; Chân dung 155 Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực Pháp (1945- 1954); Chân dung 342 Anh hùng thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa ( 1975- tháng 9-2000).

Sự nghiệp tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Giới thiệu nội dung sách 
Nhân kỉ niệm những sự kiện chính trị trọng đại năm 2002 và những năm tiếp theo, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành cuốn " Sự nghiệp, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh".  Nội dung sách bao gồm những tác phẩm đã xuất bản:
1. Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
3.Hồ Chí Minh - Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự.

Xây dựng Đảng rèn luyện đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung sách gồm:
Phần mở đầu
Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Một số bài viết của các đồng chí Tổng Bí Thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh về xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng qua các kỳ Đại hội .
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò Lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.