Nông nghiệpHà Nội - Việt Nam.

Sách Di truyền học và cơ sở chọn giống

Giới thiệu nội dung
Sách gồm 23 chương :
Chương 1: Thành phần tế bào học và cấu tạo tế bào.
Chương 2: Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản vô tính.
Chương 3:Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản hữu tính.
Chương 4 :Phương pháp lai trong di truyền và học thuyết Mendel.
Chương 5: Tương tác giữa các nhân tố di truyền
Chương 6: Sự định khu gen trong  nhiễm sắc thể.
Chương 7: Đa bội và lệch bội.
Chương 8: Di truyền giới tính.
Chương 9: Đột biến
Chương 10:Đột biến