Nhà xuất bản Xây dựng

Công trình năng lượng khí sinh vật BIOGAS

Những lợi thế của khí sinh vật (biogas) đối với các vùng nông thôn là:
Giải quyết vấn đề chất đốt
Kích thích sản xuất nông nghiệp
Biogas là sự cải thiện sức khỏe cộng đồng
Biogas và vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp