Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin

Almanach Những sự kiện lịch sử Việt Nam

Nội dung sách gồm 3 phần lớn : 
Phần thứ nhất :  2 chương 
Chương 1: Những sự kiện lịch sử ghi theo năm.
Chương 2:Những sự kiện lịch sử ghi theo ngày, tháng,năm.
Đây là phần thống kê tổng hợp khá đầy đủ các sự kiện lich sử Việt Nam từ buổi lập quốc đến hết  năm 1998 và các sự kiện được ghi theo lịch từng ngày .

Từ điển Văn hóa bách khoa

Nội dung sách dùng để tra cứu về các nhân vật, địa điểm, sự kiện, kham khảo chọn lọc theo chủ đề về chính trị, triết học và nhiều chủ đề khác như kinh tế học, công nghệ ,nghệ thuật , âm nhạc , thể thao,v.v...
Phần đầu sách là bảng hướng dẫn chủ đề tất cả những đề tài chính có trong sách nầy. Phần cuối sách là liệt kê từng mục từ tuần tự theo chữa cái từ A đến Z để giúp người đọc tra cứu nhanh khi cần tra một danh tự hay một thuật ngữ cụ thể .