Nhà xuất bản Long An

Cẩm nang trị bệnh trẻ con

Nội dung gồm 3 phần:
Phần 1: Trước khi đứa trẻ chào đời
Phần 2: Phương pháp nuôi trẻ
Phần 3: Bệnh trẻ con 

Cẩm nang y học toàn khoa

Cuốn " Cẩm nang y học toán khoa" gồm 4 chương như sau:
I. Những bệnh thông thường người lớn và trẻ em
II. Những bệnh đàn bà và thai sản
III. Những phương pháp ngừa thai 
IV. Cứu thương