Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

Quản lý môi trường

 Nội dung sách gồm 6 chương :
Chương 1 : Những vấn đề Môi trường trong quá trình phát triển của Việt Nam.
Chương 2: Luật pháp quản lý và Tiêu chuẩn Môi trường .
Chương 3: Các Phương pháp quản lý Môi trường
Chương 4: Quản lý các Thành phần Môi trường 
Chương 5: Hệ Thống Quản lý Mô trường Doanh nghiệp 
Chương 6:  Phát triển bền vững .

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Nội dung gồm 25 phần :
Phần 1: Động lực học và cơ cấu 
Phần 2: Kết cấu 
Phần 3: Cơ học chất lỏng 
Phần 4: Động lực học và dao động
Phần 5: Nhiệt động học và truyền nhiệt
Phần 6 : Nhiên liệu và biến đổi năng lượng
Phần 7 : Động học và kỹ thuật phản ứng
Phần 8: Các quá trình tách 
Phần 9:Kỹ thuật Biển và bờ biển 
Phần 10: Kỹ thuật thủy lợi 
Phần 11: Giao thông 
Phần 12: Hàng không và Không gian vũ trụ 
Phần 13: Khảo sát trắc địa
Phần 14: Hệ thống và quản lý môi trường 
Phần 15: An toàn