Nhà xuất bản Lao động

Lich sử Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Vĩnh Long 1929- 2000

Nội dung :  gồm 6 chương 
Chương 1 . Những điều kiện hình thành và phát triển đội ngũ công nhân lao động ở Vĩnh Long đầu thế kỷ XX.
Chương 2: Sự hình thành tổ chức công hội và phong trào công nhân lao động Vĩnh Long thời kỳ 1930-1945.
Chương 3: Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn ở Vĩnh Long trong kháng chiến chống pháp( 1945- 1954).