Lao động

Danh nhân Hồ Chí Minh

Giới thiệu nội dung
Sách được chia làm 3 phần lớn :
Phần thứ nhất: Phần mở đầu gồm 2 chương phản ánh Quá trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Những mốc son trong hình trình của Danh nhân Hồ Chí Minh.
Phần thứ hai : Được xem là  Phần khảo luận gồm 11 chương nhằm phản ảnh 11 vấn đề được nghiên cứu về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

Nội dung sách gồm 4 phần
Phần thứ nhất : Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân
Phần thứ hai: Hồ Chí Minh với tổ chức công đoàn Việt Nam.
Phần thứ ba : Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh vể giai cấp công nhân nhân và tổ chức công đoàn.
Phần tư liệu : Một số bài viết và huấn thị của chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp  công nhân lao động và tổ chức công đoàn lao động Việt Nam
Phần phụ lục : Biên niên sự kiện Chủ Tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.