Khoa học và Kỹ thuật

Khoa học và đổi mới sáng tạo Việt Nam2019

Giới thiêu nội dung sách 
Kế thừa nội dung của các cuốn sách đã xuất bản trong những năm trước đồng thời cập nhật những xu hướng hoạt động mới, sách " Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019" gồm 4 phần chính:
- Tình hình chung: Giới thiệu bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như tổng hợp chung về các hoạt động quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2019.

Những nhân tố mới về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong công cuộc đổi mới , tập I

Nội dung :
Từ trang 3- trang 6:Lời giới thiệu sách,của Giáo sư Tiến sĩ  Phạm Tất Dong ,Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương.
Từ trang 7 đến trang 26 :"Nâng cao nâng lực nội sinh về khoa học và công nghệ làm nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước" bài viết của Giáo sư ,Viện sĩ Đặng Hữu.Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương .
Từ trang 27 đến trang 243 : phân ra 3 chương

Quy tắc biên mục Anh -Mỹ

Quy tắc Biên Mục Anh- Mỹ được xuất bản lần thứ hai, Bản quyền @2009 Bản dịch tiếng Việt lần thứ nhất,Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia biên soạn dưới sự chỉ đạo của Ủy Ban Chỉ đạo Liên hợp Chỉnh lý AACR một ủy ban của : Hội viên Thư viện Hoa Kỳ, Ủy ban biên mục Ôxtrâylia, Thư viện Anh, Ủy ban biên mục Canada, Hội cán bộ Thông tin và Thư viện,Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia,Thư viện quốc hội Hoa kỳ.