Hồng Đức

Tư tưởng , tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành, tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu và quy định mới nhất về thực hành tiết kiệm , chống tham nhũng

Nội dung sách gồm 6 phần
phần thứ nhất : Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãnh phí và phòng, chống tham nhũng.
Phần thứ hai: Các quy định mới về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Phần thứ ba: Các quy định mới về phòng, chống tham nhũng.
Phần thứ tư : Các quy định mới về thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.
Phần thứ năm : Các quy định mới về khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng, lãng phí