Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Cao Bằng và Viện Nghiên cứu Chủ Nghĩa Mác- Lê nin6nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng- kỷ yếu hội thảo

Giới thiệu nội dung
Ban biên tập tuyển chọn 54  bản báo cáo khoa học của các giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu khoa học của tỉnh Cao Bằng và các Viện, Học viện, các cơ quan Trung ương, các trường Đại học đã tham dự hội thảo khoa học,vào ngày 14, 15 tháng 12- 1994 tại Cao Bằng,  in thành kỷ yếu hội thảo  : Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nhằm phục vụ bạn đọc trong cả nước và quốc tế đến thăm Cao Bằng, nhân kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của Người .