Ban tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh