Xây dựng đảng

Tap chí Xây dựng Đảng số 1+ 2 - 2020

Lý luận- Thực tiễn- Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng, đất nước, mùa xuân
Ý chí Việt Nam
Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Một năm nhiều dấu ấn tốt đẹp
Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước yêu cầu nhiệm vụ mới.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Tạp chí Xây dựng Đảng tháng 11/2019

 Lý luận -Thực tiễn- Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chuẩn bị đại hội đảng
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV: Đồng hành, hợp lực hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Tư tưởng của Ph.Ăng -ghen về xây dựng Đảng trong tác phẩm" Về lịch sử Liên đoàn những người cộng sản"
Kế thừa đổi mới để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng bộ các cấp ở một số địa phương.
6 nội dung xây dựng vị trí việc làm của NgànhTổ chức xây dựng Đảng TP. Hải Phòng.

Xây dựng Đảng số 9 /2019

Lý luận- Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về huấn luyện cán bộ.
Từ tác phẩm Đường Cách Mệnh đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Nghĩ vể công tác xây dựng Đảng.
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngưới dân tộc thiểu số.
Về xác định trình độ lý luận chính trị.
10 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 165.
Tuyên Quang coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xứng tầm.
Vĩnh Phúc chuẩn bị nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp.

Xây dựng Đảng số 8/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách làm việc của cán bộ
Sự chuyển giao lịch sử trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 
Những nội dung mới trong dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt nam.
Để việc tiếp, đối thoại trực tiếp với dân có hiệu quả.

Xây dựng Đảng số 7/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm  
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về nhận xét, đánh giá của cán bộ.
Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ ở Vĩnh Phúc.
Lấy phiếu đánh giá của nhân dân nơi cư trú- Cách làm mới ở Hà Tĩnh.
Đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử- cách làm của Quảng Bình.
Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Quảng Nam.
Vĩnh Long đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên.

Tạp chí Xây dựng Đảng số 6/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên.
Kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật .
Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về cần kiệm, liêm, chính.
Rà soát sàng lọc Đảng viên để thanh sạch đội ngũ.
Một số điểm mới trong kết nạp lại đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Tư tưởng C.Mác về tính tiên phong của đảng viên và yêu cầu nêu gương của đội ngũ đảng viên hiện nay.
Thực hành dân chủ theo Di chúc của Bác Hồ - Yếu tố quyết định thắng lợi của Đảng.
Phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Công tác chính trị chuẩn bị cho Chiến thắng Điện Biên Phủ .

Xây dựng Đảng số 4/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Chủ tịch Hồ chí minh nói về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị.
Tư tưởng  của V.I.Lê -nin về cải tổ bộ máy.
Thấy gì qua đánh giá TCCSĐ và đảng viên ở Đảng bộ Hà Nội năm 2018.
5 giải pháp nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư ở Ninh Bình- cách làm và kết quả.
Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực tiễn các tỉnh Tây Nguyên.

Xây dựng Đảng số 3/2019

 Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
 Chủ tịch Hồ chí minh nói về tổ chức bộ máy.
 Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng.
 Một số vấn đề về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.
 Nỗ lực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
 Về tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước.
 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế.
Sắp xếp tổ chức bộ máy ở Quảng Bình.

Xây dựng Đảng số 1+2/2019

LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 Chủ tịch Hồ chí minh nói về Đảng - mùa xuân

 Xung lực mới

Tác giả : Xây dựng Đảng

 Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

 Lấy đổi mới, sáng tạo làm trung tâm, lấy hiệu quả làm động lực và thước đo đánh giá

Tác giả : NGUYỄN THANH BÌNH - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TCTƯ

 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên

Tác giả : Hà Ban - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban TCTƯ

 Những nét mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Tác giả : Mai Văn Chính - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban TCTƯ

 Ban Công tác đại biểu Quốc hội: Một năm nhìn lại

Tác giả : TRẦN VĂN TÚY - UVTƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban TCTƯ, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội

 Tạo chuyển biến trong công tác xây dựng đảng từ việc tăng cường trách nhiệm nêu gương

Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

Tác giả : Nguyễn Đức Hà

 Một số nét mới trong công tác tổ chức - cán bộ các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc

Tác giả : Nguyễn Mạnh Toản - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, BTCTƯ

 Những dấu ấn tích cực khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tác giả : LÊ HỮU VINH - Vụ Địa phương II, BTCTƯ

 Khu vực phía nam thực hiện sáng tạo 8 nhóm giải pháp của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Tác giả : TRẦN VIỆT THÀNH - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, BTCTƯ

 Những vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tác giả : TS. QUẢN MINH CƯỜNG - Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, BTCTƯ

 Nghị quyết số 22 tạo sức bật mới ở cơ sở

Tác giả : Thanh Xuân

 2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo

Tác giả : Vũ Đức Bảo - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

 Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng phấn đấu thực hiện thành công cơ chế đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh

Tác giả : VÕ THỊ DUNG - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

 Xây dựng chính quyền điện tử ở TP. Hải Phòng

Tác giả : Nguyễn Đào Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố

 Sắp xếp tổ chức bộ máy ở Đồng Nai

Tác giả : Đặng Minh Nguyệt - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện ở An Giang

Tác giả : HẠNH CHÂU

 “Hội quán” - mô hình mới tập hợp nông dân Đồng Tháp

Tác giả : TRẦN LÊ SƠN TRA - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 Thốt Nốt (Cần Thơ) nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác cho đảng viên

Tác giả : ThS. Mai Thanh Dân - Ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ

 Đam mê truyền dạy tiếng Việt

Tác giả : Phương Lan

 Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tác giả : Hòa thượng, TS. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 Vị linh mục luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở

Tác giả : ĐINH THÀNH

 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 Dựa vào nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ

Tác giả : Vũ Lân

 TRANG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Kết quả tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở TP. Hồ Chí Minh

Tác giả : ĐINH THÀNH

 NGHỊ QUYẾT VÀ CUỘC SỐNG

 Kon Tum đi tới mùa xuân

Tác giả : Nguyễn Văn Chiến

 Như ngọn gió mùa xuân

Tác giả : Minh Anh

 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 Góp sức dựng tương lai

Tác giả : Phan Nam

 Địa chỉ tin cậy của bệnh nhân cao tuổi

Tác giả : NHỊ HÀ

 KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

 Gặp gỡ những đảng viên trẻ trên hành trình SSEAYP

Tác giả : Lê Tâm - Bảo yến

 Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Tác giả : MAI ANH

 Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN

 Ươm mầm “hạt giống đỏ”

Tác giả : THẢO NGUYÊN

 SUY NGẪM VỀ NGHỀ TỔ CHỨC

 Ngày thành lập Đảng với cán bộ tổ chức

Tác giả : Bùi Văn Tiếng

 ĐẢNG VIÊN PHẤN ĐẤU TỐT

 Khi nghị lực chắp cánh ước mơ

Tác giả : PHẠM GIANG

 Gặp gỡ tiến sĩ rắn

Tác giả : Bài và ảnh: Thanh Hằng

 SINH HOẠT ĐẢNG

 Xin chữ ngày Tết

Tác giả : Ma Văn Kháng

 THÔNG TIN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 Hội nghị khoa học cấp quốc gia Đề tài K.X.04.04/16-20

Tác giả : Trần Phương

 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

 Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018: Minh chứng một năm sôi động về công tác xây dựng đảng

Tác giả : Tạp chí Xây dựng Đảng

 NGÀY XUÂN ÔN CỐ TRI TÂN

 Tư tưởng tiến bộ về giáo dục của Bảng nhãn Vũ Duy Thanh

Tác giả : Đỗ Xuân Trường - Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam

 Danh nhân Việt Nam tuổi Hợi

Tác giả : Trương Nguyệt (tổng hợp)

 Công tác tổ chức xây dựng đảng qua các năm Hợi

Tác giả : BÁ THẮNG (tổng hợp)

 QUỐC TẾ

 Trụ cột định hướng quan hệ quốc tế trên đường đổi mới và phát triển

Tác giả : ĐÌNH TÙNG

 HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

 Hộp thư cộng tác viên

Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

 TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

 Trả lời bạn đọc số 1+2/2019