Xây dựng đảng

Xây dựng Đảng số 7-2018

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tư cách của người đảng viên .
Về hai nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII- kỳ II: Một số kết quả hợp với ý Đảng, lòng Dân .
Sàng nhưng phải lọc.

Xây dựng Đảng số 5 / 2018

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống chủ nghĩa cá nhân . 
Chỉ dẫn của C.Mác về công tác tổ chức - cán bộ .
Cuộc đấu tranh chống " giặc ở trong lòng".

Xây dựng Đảng số 1/2018

 Lý luận - Thực tiển - Kinh nghiệm  gồm các bài  :
Chủ tịch Hồ Chí  Minh nói về tu dưỡng đạo đức cách mạng.
" Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân " nhìn từ góc độ xây dựng văn hóa đảng.