Xây dựng đảng

Xây dựng Đảng số 10/2018

Lý luận- thực tiển - kinh nghiệm 
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về sắp xếp cán bộ gắn với tổ chức bộ máy.
Tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Tổ chức bộ máy và cán bộ Thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành  chính.
Tinh gọn, tinh giản để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả .
Mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ở Quảng Ninh:3 năm nhìn lại.
Thanh Hóa tinh gọn bộ máy từ cơ sở .
Nghê An thống nhất xây dựng và quản lý  tổ chức bộ máy, biên chế 

Xây dựng Đảng số 9/2018

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tự phê bình và phê bình 
Bài học lấy dân làm gốc 
Để tổ chức cơ sở đảng vững mạnh 
Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ , đảng viên một số tỉnh miền núi phía bắc 
Ba điểm nhấn sau 10 năm thực hiện nghị quyết 22 của Đảng bộ TP. Hà Nội
Nghệ An nhiều giải pháp nâng cao năng lực  lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW( khóa X) ở khu vực phía Nam 
Xây dựng đội ngũ cán bộ từ thực tiễn Ninh Bình